Nieuwe wegen Nieuwe wegen
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
(Mattheüs 28: 19-20)
lees meer »
 
Geen andere naam Geen andere naam
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
(Handelingen 4: 12)
lees meer »
 
Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen
Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.
(Openbaring 1: 9)
lees meer »
 
Verwachtingsvol aanraken Verwachtingsvol aanraken
Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden.
(Markus 5: 27-28)
lees meer »
 
Vader is met ons bezig Vader is met ons bezig
Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?
(Hebreeën 12: 7)
lees meer »
 
Ligt Egypte echt achter ons? Ligt Egypte echt achter ons?
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
(Exodus 20: 2)
lees meer »
 
Ligt Egypte echt achter ons? Ligt Egypte echt achter ons?
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
(Exodus 20: 2)
lees meer »
 
Ommekeer Ommekeer
Red mij uit de muil van de leeuw, behoed mij voor de hoorns van de wilde stierU geeft mij antwoord.
(Psalm 22: 22)
lees meer »
 
Lokkende goedheid Lokkende goedheid
…en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
(Romeinen 2: 4b)
lees meer »
 
Beveel gerust uw wegen Beveel gerust uw wegen
Wentel uw weg op den HEERE,
en vertrouw op Hem;
Hij zal het maken.
(Psalm 37: 5)
lees meer »
 
Aan het einde van een jaar Aan het einde van een jaar
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,  
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
(Psalm 130: 5-6)
lees meer »
 
De pincode van David De pincode van David
Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
(Psalm 138: 3)
lees meer »
 
De glans op het gezicht van Mozes De glans op het gezicht van Mozes
En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes’ hand, toen hij van de berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had.
(Exodus 34: 29)
lees meer »
 
Staan voor je principes Staan voor je principes
Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.
(Hebreeën 11: 24-25)
lees meer »
 
Een kwartiertje boven Een kwartiertje boven
Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.
(Openbaring 4: 1)
lees meer »
 
Pinksteren in de praktijk Pinksteren in de praktijk
En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 
(Openbaring 14: 6)
lees meer »
 
Waarom alleen 1 en 6? Waarom alleen 1 en 6?
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
(Wilhelmus)
lees meer »
 
Wat ben je mooi! Wat ben je mooi!
Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi.
(Hooglied 4:1)
lees meer »
 
Niet bang Niet bang
Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen;
al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.
(Psalm 27: 3)
lees meer »
 
Familie in de aanbieding Familie in de aanbieding
Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen.
(Lukas 8: 21)
lees meer »
 
Bidden om Gods glimlach Bidden om Gods glimlach
HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
(Psalm 80: 20)
lees meer »
 
Boven je stand mogen leven Boven je stand mogen leven
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.
(Jesaja 61: 1)
lees meer »
 
Op welk dier lijkt u? Op welk dier lijkt u?
de mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel, klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots 
(Spreuken 30: 25-26)
lees meer »
 
Een onverwachte wending Een onverwachte wending
Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de ballingschap van Jojachin, de koning van Juda, in de twaalfde maand, op de zevenentwintigste van de maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar dat hij koning werd, Jojachin, de koning van Juda, gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde.
(2 Koningen 25: 27)
lees meer »
 
Welke naam heeft je voorkeur? Welke naam heeft je voorkeur?
Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
(Handelingen 11: 26b)
lees meer »
 
Weer op peil? Weer op peil?
Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
(Genesis 8: 2)
lees meer »
 
Dankbaar voor de koning Dankbaar voor de koning
Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied:
God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied.
(Psalm 47: 7-8)
lees meer »
 
In plaats van engelen In plaats van engelen
En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden?
(Lukas 24: 5)
lees meer »
 
Onafhankelijke blijdschap Onafhankelijke blijdschap
Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
(Lukas 10: 20)
lees meer »
 
Onze hulp Onze hulp
Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 124: 8)
lees meer »
 
Mijn treden in Uw spoor Mijn treden in Uw spoor
mijn voeten volgden uw spoor,
mijn stappen wankelden niet. 
(Psalm 17: 5)
lees meer »
 
Peinzen en prevelen Peinzen en prevelen
Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam.
(Psalm 63: 7)
lees meer »
 
Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast
'Ik weet', zei ze tegen hen…
(Jozua 2: 9a)
lees meer »
 
Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast
'Ik weet', zei ze tegen hen…
(Jozua 2: 9a)
lees meer »
 
Elkaar bemoedigen Elkaar bemoedigen
Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed.
(Handelingen 28: 15b)
lees meer »
 
De dijk van God De dijk van God
Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur.
(Jesaja 25: 4)
lees meer »
 
Een post-it van God Een post-it van God
Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt…
(2  Timotheüs  2:  8a)
lees meer »
 
Gevuld wachten Gevuld wachten
En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. 
(Lukas 24: 49)
lees meer »
 
De Man van smarten De Man van smarten
Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
(Jesaja 53: 4-5)
lees meer »
 
Jan van Leiden Jan van Leiden
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
(Johannes 18: 36a)
lees meer »
 
Vuurvast Vuurvast
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.
Want Ik ben de HEERE, uw God,
de Heilige van Israël, uw Heiland.
(Jesaja 43: 2-3a)
lees meer »
 
De laatste Kerst? De laatste Kerst?
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
(Mattheüs 24: 35)
lees meer »
 
Een vaste burcht Een vaste burcht
God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood. 
(Psalm 46: 2)
lees meer »
 
Gewoon heel mooi Gewoon heel mooi
En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
(Lukas 15: 6)
lees meer »
 
Morgen om deze tijd Morgen om deze tijd
Morgen omstreeks deze tijd zal Ik een man uit het land van Benjamin naar u toe zenden…
(1 Sam. 9:16a)
lees meer »